Profil Siswa

Data Siswa

Data Siswa SDLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0022803320 abdul slamet Bojonegoro 2002-03-16 L IV TUNAGRAHITA
0049334427 Nickita Chirunisa Bojonegoro 2011-08-11 P V TUNAGRAHITA
0061829006 FIRMAN ABDUL GONI Bojonegoro 2006-03-29 L V TUNAGRAHITA
0071487435 GERALDINE JULIA ARINI Bojonegoro 2007-07-10 P IV TUNAGRAHITA
0097996826 ZAHROTUS SIFA Bojonegoro 2009-03-13 P VI TUNANETRA
0098202661 ZAHWA AQIELA Bojonegoro 2009-08-20 P VI TUNAGRAHITA
0102210919 Muhammad Lukman Irkhamni Bojonegoro 2011-05-07 L IV TUNAGRAHITA
0104312143 Muhammad Alfiyan Nafi' Bojonegoro 2010-12-15 L V TUNAGRAHITA
0114519460 CITRA LANGGENG MAULIDA Bojonegoro 2011-02-26 L V AUTIS
0116086981 NANDA LAILATUL FITRIA MAMBAUL KHASANAH Bojonegoro 2011-08-11 P V TUNARUNGU
0116185303 SABRINA ZAHSY RAFANDA FITRI Bojonegoro 2011-09-03 P V TUNANETRA
0116473019 Julia Tri Handayani Bojonegoro 2011-07-09 P V TUNAGRAHITA
0118618799 MUHAMMAD ILHAM HAKIKI Bojonegoro 2011-02-09 L V TUNAGRAHITA
0118697813 MUHAMMAD AKMAL RIZQI MAULANA Bojonegoro 2011-01-18 L III TUNADAKSA
0121823201 Icha Aprilia Bojonegoro 2012-04-28 P IV TUNAGRAHITA
0128899346 BASTIAN SAPUTRA Bojonegoro 2012-03-06 L V TUNARUNGU
0142262306 Tiara Nurul Aini Bojonegoro 2014-06-21 P II TUNAGRAHITA
0142349119 Maulida Khaira Lubna Bojonegoro 2014-01-14 P II TUNAGRAHITA
0149154820 Khoirotun Chisan Bojonegoro 2012-09-09 P III TUNADAKSA
0154753523 Moch Ardhan Ariendra Putra Bojonegoro 2015-04-10 L II AUTIS
0157368388 Ahmad Bayhaqki Bojonegoro 2015-03-18 L II TUNANETRA
126508320 Hafid Zatun Naziha Bojonegoro 2012-08-25 P II TUNADAKSA
152135539 Siti Zumrotun Ainia Bojonegoro 2015-06-06 P I TUNAGRAHITA
152736466 Alea Almira Evelyn Bojonegoro 2015-07-13 P I TUNARUNGU
153528126 Vania Evelyna Sabine Bojonegoro 2015-05-01 P I TUNAGRAHITA
153648801 Hikmiya Tsania Farha Bojonegoro 2015-12-04 P I TUNARUNGU
155714244 Daffa Hafizh Bachtiar Bojonegoro 2015-07-30 L I TUNARUNGU
3106324932 Muhammad Satria Maulana Akbar Bojonegoro 2010-11-16 L IV AUTIS
3121330580 Didik U. Bojonegoro 2012-05-18 L III TUNAGRAHITA
3122128997 Ananda Faya Fitria Bojonegoro 2014-08-06 P II TUNARUNGU
3122178263 Muhammad Khoirul Anwar Bojonegoro 2013-01-19 L III TUNADAKSA
3122295027 Aninda Aulia Rahma Bojonegoro 2012-09-05 P II TUNAGRAHITA
3122910888 Muhammad Faesol Bojonegoro 2012-04-07 L III TUNAGRAHITA
3123299855 Muhamad Athar Rizky Yudistira Bojonegoro 2014-04-27 L II TUNARUNGU
3123458371 Astri Suryaning Peni Bojonegoro 2012-07-25 P III TUNAGRAHITA
3123776906 Ahmad Yusuf Al Farizi Lamongan 2014-11-19 L II AUTIS
3124425493 Didik W. Bojonegoro 2012-07-12 L III TUNAGRAHITA
3124542222 Muhammad Fahmi Al Farabi Bojonegoro 2013-07-01 L IV TUNARUNGU
3124804095 Aliska Adinda Bojonegoro 2012-09-20 P III TUNADAKSA
3127451424 Ike Putri Romadhoni Bojonegoro 2014-07-05 P III TUNARUNGU
3128402905 Muhammad Yusril Izha Mahendra Bojonegoro 2014-02-06 L III TUNAGRAHITA
3129504734 Sahla Saida Zuhri Bojonegoro 2014-04-12 L III TUNARUNGU
3129944082 Muhammad Sihabul Munir Bojonegoro 2012-03-02 L IV TUNAGRAHITA
3147021508 Azka Eqtada Benaby Bojonegoro 2014-10-15 L II AUTIS
3149876284 MUCHAMMAD SIROJUL MU'MININ Bojonegoro 2014-02-13 L II AUTIS
3152614167 Arrafi Ilham Bojonegoro 2015-08-26 L I AUTIS
3162999523 Gracia Keytlen Laurentcia Bojonegoro 2016-05-28 P I TUNARUNGU
3169348287 Ahmad Fahri Khoirul Azzam Bojonegoro 2016-05-22 L I AUTIS
3172222630 Hadi Suprapto Bojonegoro 2017-01-01 L I TUNAGRAHITA
3172915863 Debora Wiwindari Raditya Bojonegoro 2017-06-11 P I TUNARUNGU
3175533013 Suprayitno Bojonegoro 2017-09-14 L I TUNAGRAHITA
3179255566 Titik Sugiarti Bojonegoro 2017-04-08 P I TUNAGRAHITA
9979914999 RAFIKA SURYA PRANATA Bojonegoro 2006-11-26 L V TUNANETRA

Data Siswa SMPLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0 Alvin Anggi Saputra Bojonegoro 2009-09-07 L VII TUNAGRAHITA
00 Yusda Ari Tri Anggoro Bojonegoro 2009-06-26 L VII TUNAGRAHITA
0037506714 Ima Mujayamah Bojonegoro 2003-12-01 L VIII TUNAGRAHITA
0045808056 Rizki Hendriawan Bojonegoro 2004-06-01 L VII TUNAGRAHITA
0047383994 Achmad Muhroji Bojonegoro 2004-05-23 L VIII TUNADAKSA
0056533514 Muhammad Muflih Maudina Bojonegoro 2005-04-15 L VIII TUNAGRAHITA
0064684701 Imam Zaenal Muzakki Bojonegoro 2006-12-18 L VIII TUNAGRAHITA
0068747277 Fesya Rifqi Irgi Fahrezy Bojonegoro 2006-03-06 L VIII TUNAGRAHITA
0072922866 MOCH ZAQI ROMADHONI Bojonegoro 2007-09-30 L VII TUNAGRAHITA
0076989100 ADITIYA SAPUTRA Bojonegoro 2007-04-12 L VII TUNADAKSA
0082398747 Kiro'Atul Janah Bojonegoro 2008-04-30 P VIII TUNAGRAHITA
0083679697 Zalfara Wahyu Tsania Putri Bojonegoro 2008-03-04 P VII TUNAGRAHITA
0083711752 Susi Susanti Bojonegoro 2008-12-15 P VII TUNAGRAHITA
0085594798 Muhammad Zainul Rizki Bojonegoro 2008-02-01 L VII TUNAGRAHITA
0087972941 M. EDI CAHYONO Bojonegoro 2008-03-20 L VII TUNAGRAHITA
0088625807 M. JEFRY DWI BUDI KURNIAWAN Bojonegoro 2008-11-16 L VII TUNAGRAHITA
0089544298 Nikida Pangestu Haris Bojonegoro 2008-05-10 P VIII TUNAGRAHITA
0094801925 JEIVITA ARINI LESTARI Balikpapan 2009-01-13 P IX TUNARUNGU
0097054405 AQHINA ERIZZA BALQIS Bojonegoro 2009-04-02 P VII TUNAGRAHITA
0097414520 M. FAKHRII APRIATNA VALENCIA Bojonegoro 2009-04-15 L VII AUTIS
0099543016 RAFKA DWI ARIYANTO Bojonegoro 2009-05-13 L VII TUNANETRA
3039826291 Wahyu Setyawan Tulungagung 2003-02-08 L VII TUNAGRAHITA
3055990271 Siti Qori Aina Bojonegoro 2005-11-24 P IX TUNAGRAHITA
3955398368 Deni Setiawan Bojonegoro 1995-02-21 L VII TUNAGRAHITA
97996826 ZAHROTUS SIFA Bojonegoro 2009-03-13 P VIII TUNANETRA
98202661 ZAHWA AQIELA Bojonegoro 2009-08-20 P VIII TUNAGRAHITA
9974999287 Moch. Abu Fadhol Bojonegoro 1997-07-07 L VIII TUNAGRAHITA
9984805643 Fisga Wahyudi Bojonegoro 1994-11-18 L VIII TUNAGRAHITA

Data Siswa SMALB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0003778211 Dini Assalam Bojonegoro 2000-03-11 P XI TUNAGRAHITA
0024268116 Ummi Fitrotin Bojonegoro 2002-05-24 P XI TUNAGRAHITA
0029162193 Mochammad Agus Setyawan Bojonegoro 2002-08-01 L XI TUNAGRAHITA
0032646197 Muhammad Afif Ansori Bojonegoro 2003-07-20 L XII TUNADAKSA
0039508055 Novia Dewi Sriweni Bojonegoro 2003-11-14 P XI TUNAGRAHITA
0045820184 MILA KHOLIFATUL MAR'AH Bojonegoro 2004-12-20 P XI TUNAGRAHITA
0045987452 MIFTAKHUR ROHMAH Lamongan 2004-09-14 P XI TUNAGRAHITA
0046458384 MOCH. IQBAL GHOFARIS Lamongan 2004-07-09 L XI TUNAGRAHITA
0058080354 Lailatul Romadhoni Bojonegoro 2005-10-25 P XII TUNARUNGU
0058879276 Allyssa Ratna Cempaka Bojonegoro 2005-01-14 P XII TUNARUNGU
0065537700 CHANDRA KIRANI NURIL AZMY Bojonegoro 2006-05-27 P XI TUNARUNGU
0077466307 Achmad Thariq Banyuasin 2007-05-29 L X TUNARUNGU
0079291966 Daffa Maulana Sholeh Purdianjaya Bojonegoro 2007-04-10 L X TUNARUNGU
3041067147 Muhammad Re Haidar Dipasena Bojonegoro 2004-09-21 L XII AUTIS
62936144 Aprilia Arini Bojonegoro 2006-04-23 P X TUNAGRAHITA
8461404 Indah Lestari Bojonegoro 2000-11-04 P X TUNAGRAHITA
9901924535 PUJI SLAMET Bojonegoro 1990-04-28 L XI TUNAGRAHITA
9906381374 A. Romadloni Mubarok Bojonegoro 1990-04-21 L XI TUNAGRAHITA
9916849939 SUPRIYANTO Bojonegoro 1991-08-17 L XI TUNAGRAHITA
9924480780 SISWAHYU KURNIAWAN Bojonegoro 1992-12-18 L XI TUNAGRAHITA
9959213497 SITI HARTUNIK Tuban 1995-10-05 P XI TUNAGRAHITA
9973968984 ADE SUSANTO Bojonegoro 1997-09-28 L XI TUNAGRAHITA

Lokasi Sekolah

Alamat

JL Raya 1109 Sumberrejo Bojonegoro (Belakang Kantor Balai Desa Sumberrejo) Kabupaten Bojonegoro

Email

slbpkksumberrejo@gmail.com

Nomor Telepon

085732404635

Managed By ABK Istimewa
@2022 - 2024